1. Varlık Hakkında Bilgi Edinme Yöntemi Olarak Felsefenin Tarifi ve Değeri: el-Kindî

Tam adı Ebû Yusuf b. İshâk b. es-Sabbâh el-Kindî olan ve soylu bir aileden gelen filozof Kûfe’de doğmuştur. Çocukluk ve ilk gençlik dönemini Kûfe ve Basra’da geçiren Kindî, geleneksel temel eğitimin ardından dil ve edebiyat eğitimi gördü. Onun diyalektik bakış ve zihin disiplini kazanmasında, İslam düşüncesinin ana akımlarından kelâmın sistemleşmesini sağlayan Mu’tezile ekolünün etkisi olduğu kabul edilir. Tahsil hayatını Bağdat’ta tamamlayan Kindî, halife Me’mûn’un sarayında düzenlenen edebi, dini, ilmi ve felsefî toplantılara katılma imkânı bulmakla kalmamış, bu halifenin kurduğu Beytü’l-hikme kadrosu içinde yer almayı da başarmıştır. Gerek dini gerekse akli bilimlerin sistemleştirildiği, başka dillerde yazılmış düşünce ve kültür eserlerinin Arapçaya çevrildiği, kelam ve felsefe alanında yoğun tartışmaların yapıldığı bir dönemde yaşayan filozof bütün bu faaliyet ve tartışmalara etkin ve yetkin bir şekilde katılmıştır. Kelami düşüncenin yanı sıra felsefi düşüncenin de bir akım olarak İslam toplumunun gündemine girmesini sağlayan öncü katkıları dolayısıyla ilk İslam filozofu sayılan Kindî, Meşşai felsefenin de başlatıcısı olmuştur. Metafizikten tıbba, matematikten siyasete, astronomiden psikolojiye, diyalektikten astrolojiye, optikten kimyaya uzanan geniş ilimler yelpazesinde kaleme aldığı 270’i aşkın eserden bazılarını şöylece sıralamak mümkündür: İlk Felsefe Üzerine, Tarifler Üzerine, Âlemin Sonluluğu Üzerine, Cisimsiz Cevherler Üzerine, Üzüntüyü Yenmenin Çareleri

Felsefenin Tarifi ve Değeri

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Varlık Hakkında Bilgi Edinme Yöntemi

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.