2. Hz. Ömer’in Ebû Ubeyd b. Mesûd es-Sekafî’ye Cihad Tavsiyeleri

Hz. Ömer Irak fetihleri için tayin ettiği kumandanlardan Ebû Ubeyd b. Mes’ûd es-Sekafî’ye şu tavsiyelerde bulunmuştur:

“Resûlullah’ın ashâbının sözlerini dinle ve onlarla istişare et. Bir konu iyice açıklığa kavuşuncaya kadar karar vermede acele etme. Çünkü, söz konusu olan savaştır. Savaşta ancak teenni ile hareket eden ve fırsatları değerlendiren kazanır.”

Taberî 1960–70. Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk, nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl, I-XI, Kahire, III, s. 445. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casım Avcı