2. Mülk ve Din Kardeş Gibidir: Nizâmülmülk

Padişaha lâzım olan en iyi şey dürüst dindir. Zira, din ve padişahlık kardeş gibidirler: Memleketinde her ne zaman bir karışıklık olsa, dinde de bozukluk olur; kötü din sahipleri ve müfsidler baş gösterirler. Her ne zaman ki, din bozulur, memleket karışır; müfsidler, kuvvetlenirler, padişahı güçsüz kılarlar. Gönüllerde ıstırap husule gelir; bid’at aşikâr olur ve hariciler hâkim olurlar.

Nizâmülmülk 1999. Siyâsetnâme, çev. Mehmet Altay Köymen, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 43.