2. Siyasetin Temelleri: et-Turtûşî

Tam adı Ebû Bekr Muhammed b. Velid b. Muhammed b. Halef el-Fihrî et-Turtûşî (ö. 520/1126)’dir. Endülüslü ve Mâlikî fakihi olan Turtûşî, aynı zamanda hadis alanındaki otoritesiyle meşhur olup Irak, Sûriye ve Mısır gibi dönemin ilim merkezlerine giderek ilim alma ve tedris faaliyetlerinde bulunmuştur. Müellif ahlak, siyaset, tarih, fıkıh usulü alanlarında eserler kaleme almış ve bu eserlerden bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Müellifin siyâsetnâme türünde kaleme aldığı ve vezir Me’mun el-Batâihî’ye sunduğu Sirâcü’l-mülûk isimli eseridir. Altmış dört kısımdan oluşan bu eserde Turtûşî, siyaset felsefesi ve ahlakı, devlet yapısı ve kamu hukukuna ilişkin görüşlerini ifade etmiştir. Farsça ve İspanyolca gibi birçok dile tercüme edilerek neşredilen bu eserin yarısı Kazasker Vüsûlî Mehmet Çelebi tarafından 992/1584 yılında Şem-i Hidâyet adıyla Türkçeye tercüme edildiği gibi yakın zamanda da Sait Aykut tarafından yeniden neşredilmiştir.

Mukaddime

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Sultanın fayda ve zararları

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Memleket ve devletlerin düzeni hususunda Şeriatın sunduğu prensipler

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.