2. Tasavvufun Temel Kavramları: el-Kelâbâzî

Ebû Bekr Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrahim b. Ya’kûb el-Buhârî elKelâbâzî (ö. 380/990), tasavvufun temel kaynaklarından olan et-Ta’arruf adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, fıkıh ve hadis âlimi. Buharalı bir ailenin çocuğu olduğu dışında, yetişme tarzı ve ziyaret ettiği yerler hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Tasavvufla ilgili iki önemli eseri olduğu halde sufilere dair bilgi veren tabakat kitaplarında kendisine yer verilmemiş, sadece Abdurrahman-ı Câmî onu anmış; ayrıca bazı kaynaklar bir Hanefî fakihi olması dolayısıyla ondan kısaca söz etmişlerdir. Muhammed b. Fazl’dan fıkıh okuduğu bilinen Kelâbâzî’nin tasavvuftaki üstadı ise Hallâc-ı Mansûr’un takipçilerinden Fâris b. Îsâ’dır.

Tasavvuf İlmi ve Hali Üzerine

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Sûfîlere Sûfî Denilmesinin Sebebi

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Sûfîlerin Tevhid Konusundaki Sözlerinin Açıklanması

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Sûfîlerin Allah Hakkındaki Marifet Konusunda Görüşleri

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Sûfîlerin Marifetin Mahiyeti Konusundaki İhtilafları

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Sûfîlerin Çalışma ve Kazanma Konusundaki Görüşleri

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.