2. Vezirlerin Önemi: Nizâmülmülk

Padişah, (vezir ve mutemed adamlarının), devlet işlerini usulünce idare edip etmediklerini gizlice daima sormalıdır, Çünkü, pâdişâhın ve memleketin iyiliği veya karışıklığa düşmesi onlara bağlıdır; vezir iyi ve parlak olduğu zaman, memleket mamur olur; ordu ve reâyâ memnun ve rahat olurlar. Padişahın gönlü ferah olur, (Vezir) kötü olunca, memlekette karışıklıklar doğar ki, onun telafisi güç olur. Padişahın daima zihni karışır, üzülür ve mustarib olur.

Nizâmülmülk 1999. Siyâsetnâme, çev. Mehmet Altay Köymen, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 16–17.