3. Hz. Muhammed’in Sasani İmparatoru II. Hüsrev Perviz’e Mektubu

Hz. Peygamber Kisrâ’ya İslâm’a davet mektubunu Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî ile gönderdi. Mektup şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Resulü Muhammed’den, İran hükümdarı Kisra’ya: Selam, hidayete tabi olup Allah’a ve Resulüne iman eden, Allah’ı bir bilip onun ortağı olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna şahadet edenlerin üzerine olsun! Seni İslam’a davet ediyorum. Hiç şüphesiz ben yaşayan herkesi uyarmak ve böylece kâfirlerin layık oldukları cezayı bulmaları için Allah’ın bütün insanlığa gönderdiği elçisiyim. Müslüman ol ve kurtul. Eğer kabul etmezsen Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır.”

Hz. Peygamber’in mektubu okunduğunda Kisra son derece hiddetlendi: “O benim kölemdir. Nasıl olur da bana mektup yazabilir” dedi ve mektubu yırtıp attı. Elçi bu durumu Hz. Peygamber’e iletince: “Allah onun mülkünü paramparça etsin” diye beddua etmiştir.

Taberî 1960–70. Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk, nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl, I-XI, Kahire, II, 654; 
Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 140.

Kisrâ kısa bir süre sonra oğlu tarafından öldürüldü. Hulefâ-yi Râşidîn döneminde de Sâsânî İmparatorluğu yıkılıp tarihe karıştı.

Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı