4. Satış ve Çeşitleri: İbn Rüşd

Tam adı, Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Rüşd el-Hafîd el-Kurtubî’dir. Batı dünyasında Averroes olarak tanınmaktadır. Dedesi ve babası da ilimle meşgul olmuşlardır. İsim benzerliği dolayısıyla babası ile karıştırılma ihtimalinden kaynaklanarak kendisine İbn Rüşd el-Hafîd denilmiştir. Kurtuba’da, dedesinin vefatından bir ay önce 520/1126 tarihinde dünyaya gelen İbn Rüşd, memleketi Kurtuba’da ve İşbiliye’de kadılık yapmış, dönemin Endülüs halifeleri nezdinde itibar kazanmıştır. Daha sonra felsefeyle ilgilenmesi sebebiyle sürgün edilerek, hapsedilen ve kitapları yaktırılan bu âlim, hayatının sonlarına doğru affedilmişse de çok uzun yaşamayarak kısa bir süre sonra 595/1129 tarihinde vefat etmiştir. Akli ve nakli ilimlerde söz sahibi olan İbn Rüşd, fıkıh üsulü ile ilgili Minhâcü’l-edille fî ilmi’l-Usûl, Arapça’ya dair Kitabün fi’l-Arabiyye ve tıp sahasında Telhîsu Kitâbi’l-İstaksât li-Câlinûs gibi birçok değerli eserler de telif etmiştir. Ayrıca hilaf ilmine dair Bidâyetü’l-müçtehid ve nihâyetü’l-muktesid eseri de ilmi otoriteler nezdinde itibar görmüştür.

Satış ve Şartları

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Altının Altınla Gümüşün Gümüşle Değişimi

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Altın ve Gümüş Paraların Değişiminde Sahte ve Eksik Paralar

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.