5. Dedenin Mirasçılığı: eş-Şeybânî

Muhammed’in Ebû Hanife’den şöyle naklettiğini duydum: Dede kardeşlerle birlikte bulunduğunda ve miras bırakanın babası bulunmazsa onun babası mesâbesindedir. Dedeyle birlikte bulunduğunda anne baba bir kardeş, baba bir kardeş ve anne bir kardeş mirasçı olamaz. Medine ehli ise dedenin mirasçılığıyla ilgili Zeyd b. Sâbit’in görüşündedir. Muhammed b. el-Hasen şöyle dedi: Ebû Hanife’nin görüşü, sahabeden Ebû Bekir, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Zübeyr, müminlerin annesi Âişe bint Ebî Bekir, Abdullah b. Utbe ve Hasan el-Basrî’nin görüşü gibidir. Bu görüş aynı zamanda müminlerin emiri Ömer b. Hattab’dan da nakledilmiştir. Muhammed şöyle dedi: Cumhurun görüşü ise Zeyd b. Sâbit’in görüşü gibidir.