5. Hz. Muhammed’in Mısır Mukavkıs’ına Mektubu

Mukavkıs unvanıyla bilinen Cüreyc b. Mînâ Hıristiyan din adamı ve Bizans’ın Mısır valisi idi. Hz. Peygamber Mukavkıs’a İslâm’a davet mektubunu Hâtıb b. Ebû Belte’a eliyle göndermiştir. Mektup şöyledir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın kulu ve Resûlü Muhammed’den, Kıbtîlerin Reisi Mukavkıs’a. Allah’ın selamı hidayet yoluna girenlere olsun. Ben seni İslam’a davet ediyorum. İslâm’a gir ki, selamet bulasın. Bunun karşılığında Allah sana iki kat sevap verecektir. Şayet kabul etmezsen bütün Kıbtilerin günahı senin üzerine olacaktır: “De ki: Ey Ehl-i Kitap! Aramızda ortak olan söze geliniz: Sadece Allah’a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse ’şâhid olun biz Müslümanız’ deyiniz” (Kur’ân 3: 64).

Mukavkıs mektubun okunmasından sonra onu fildişi bir kutuya koyup üzerini mühürlemiş ve saklanmasını istemiştir. Rivâyete göre Mukavkıs elçiyi beş gün süreyle ağırlamış, bu arada Hz. Peygamber ve İslâm dini hakkında bilgi almış ve Hz. Peygamber’e bir de cevap mektubu yazmıştır. Mektupta “Bir peygamberin çıkacağını biliyordum. Ancak bunun Suriyeli olacağını sanıyordum” dedikten sonra elçiye güzel davrandığını belirtip gönderdiği hediyeleri sıralamıştır. Bu hediyeler arasında Mâriye ve Sîrin adlı iki Kıbtî cariye ile o dönemde Araplarda görülmeyen beyaz bir katır (Düldül) ve değerli bir elbise yer almaktaydı.

İbn Sa’d 1388/1968. et-Tabakâtü’l-kübrâ, nşr. İhsan Abbas, I-IX, Beyrut, I, 260; 
Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 135–136.  
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı