5. Takas: et-Tahavî

Tam adı Ahmed b. Muhammed b. Selâme b. Seleme b. Abdülmelik el-Ezdî el-Hacrî el-Mısrî et-Tahavî olan bu âlim, baba tarafından Kahtanlı, anne tarafından ise Müzeynelidir. Tahavî, Aşağı Saîd bölgesindeki Tahâ isimli bir kasabada 239/853 tarihinde dünyaya gelmiştir. 321/933tarihinde vefat eden bu değerli ilim kaynağı, şiiri babası Muhammed b. Selâme’den, Şafii fıkhını dayısı İmam Müzenî’den, Kur’ân-ı Kerîm’i Ebû Zekeriya Yahya b. Muhammed b. Amrus’tan öğrenmiş, ayrıca Ebû Ca’fer Ahmed b. Ebî İmran Musa b. İsa el-Bağdadî ve en-Nesaî gibi döneminin meşhur âlimlerinden istifade etmişti. Yaklaşık yirmi yaşında iken Ebû Hanife mezhebine geçen Tahavî, İhtilâfu’l-fukaha, Muhtasaru’t-Tahavî, el-Akidetü’t-Tahaviyye, et-Târihü’l-Kebîr, Ahkâmu’l-Kur’an ve Şerhü Müşkilü’l-âsâr gibi birçok değerli eser de kaleme almıştı. Onun Şerhu Meâni’l-âsâr isimli eserinde ise, birçok önemli konuların izahının yanında, özellikle fıkhi mevzular açıklanmaktadır.

Arpanın Buğday Karşılığında Fazlalıkla Satılması

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Taze Hurmayı Kuru Hurma Karşılığında Satmak

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Muhayyerlik Hakkı: Musarratın Satışı

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.