6. Hz. Muhammed’in Yemâme Emiri Hevze b. Alî’ye Mektubu

Hz. Peygamber Yemâme emiri Hevze b. Ali’yi İslâm’a davet etmek için Selît b. Amr’ı bir mektupla birlikte gönderdi. Mektup şöyledir:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın elçisi Muhammed’den Hevze b. Ali’ye. Hidâyete uyanlara selâm olsun. Bil ki benim dinim dünyanın en ücra köşesine kadar yayılacaktır. Müslüman ol ki, kurtuluşa eresin. Ben de hâkimiyetin altındaki toprakları sana bırakayım.”

Hevze b. Ali bu mektuba şöyle cevap verdi:

“Senin davet ettiğin şey ne kadar hoş ve ne kadar güzel! Ben halkımın şairi ve hatibiyim. Araplar benim mevki ve makamımdan çekinir ve saygı duyarlar. Bana elinde bulundurduğun siyasî ve idarî görevlerin bir kısmını bırakırsan sana tabi olurum.”

Benî Hanîfe kabilesinin reisi olan Hevze b. Ali elçiyi iyi karşılayıp hediyelerle uğurlamakla birlikte Hz. Peygamber’in İslâm’a davetine iktidar hırsı yüzünden olumlu cevap vermemiş ve iki yıl sonra Hıristiyan olarak ölmüştür.

İbn Sa’d 1388/1968. et-Tabakâtü’l-kübrâ, nşr. İhsan Abbas, I-IX, Beyrut, I, 262; 
Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 156–157. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı