7. Kiralama ve Ortaklık: Ebû Yusuf

Hz. Peygamber’in ashabından Sa’d b. Habta’nın soyundan ve İmam Ebû Hanîfe’nin seçkin talebelerinden olan Ebû Yusuf, 113/731 tarihinde Kufe’de dünyaya gelmiş, Ebû İshak eş-Şeybanî, Süleyman et-Temimî, el-A’meş, Hişam b. Urve gibi fakihlerden ders almış, Atâ b. es-Sâib, Muhammed b. İshak b. Yesâr ve Leys b. Sa’d gibi meşhur muhaddislerden hadis tahsil etmiştir. Yaklaşık on altı sene bir süre için İmam Ebû Hanîfe’den fıkıh dersleri görmüştür. Onun vefatı üzerine Bağdat’a gelmiş, burada ilmi ve siyasi otoritenin dikkatini çekmiş, bunun sonucunda kadı olarak tayin edilmiştir. İslam’da ilk defa Kâdı’l-Kudât unvanının sahibi olan Ebû Yusuf, kadılık mesleğini uzun süre devam ettirmiş, 182/798 tarihinde vefat etmiştir. Emâli fi’l-Fıkh, Kitâbu’l-Büyu’, Kitâbu’z-Zekât, Kitâbu’l-Ferâ’iz, Kitâbu’s-Salât ve Kitâbu’s-Savm gibi çoğu fıkıh sahasına dair eserler telif eden Ebû Yusuf’un özellikle de Kitâbu’l-Harâc eseri önemli kaynaklardan addedilmektedir.

Ariyet

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Yarı Yarıya Ortaklık

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Araziyi İcarlamak

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Üçte Bir Veya Dörtte Birle Ortaklık

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Sadece Emek Mukabili Ortaklık

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Değirmen, Ev ve Gemilerin Ortağa Verilmesi

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Kanal, Ark, Kuyu Ve Nehirler Ve Sulardan Hisse Almanın Hükümleri

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.

Meralar Ve Çayırlarla İlgili Hükümler

Telif hakları sebebiyle içerik yayınlanamamaktadır.