B. AİLE HUKUKU

İslam hukukunda aile bahsine nikâh (evlenme) ve talak (boşanma) başlıkları altında yer verilir. Fıkıh kitaplarında müstakil başlık altında işlenen nikâh bahsinde “evlenme akdi, mahiyeti ve keyfiyeti”, “evlenme mânileri”, evliliğin neticesinde oluşan “mehir” ve ’nafaka’ gibi sonuçlarla ilgili hükümlere yer verilir. Talak (boşanma) başlığı altında ise “boşanmanın mahiyeti”, “boşanma çeşitleri”, “sonuçları”, “iddet”, boşanma esnasındaki “nafaka” gibi bahislere yer verilmektedir. Bunun yanında bu başlıklarda süt emzirme ve süt emzirme ile oluşan akrabalık ile akrabalık neticesindeki nafaka konuları da yer almaktadır. Klasik fıkıh kitapların tamamında, “kitâbü’n nikâh” (nikâh kitabı) ve “kitâbü’t-talâk” (talak kitabı) başlıkları altında yer alan evlilik ve boşanma hükümleri modern dönemde İslam aile hukuku ahvâlü’ş-şahsiyye başlığı altında müstakil kitaplarda ele alınmaktadır. Aile hukukuyla ilgili olarak filozof ve hekim kimliğiyle de öne çıkan dönemin önde gelen Mâlikî fakihlerinden tam adı İbn Rüşd el-Hafîd Kadı Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî (ö. 595/1198)’in eserinden alıntı yapılacaktır. Çok yönlü bir âlim olan İbn Rüşd’ün fıkıh alanındaki en meşhur ve günümüze ulaşan eseri ise Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-muktesid adını taşımaktadır.