B. TASAVVUF TERİMLERİ: EL-KUŞEYRÎ

Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdilmelik el-Kuşeyrî (ö. 465/1072) tasavvuf ilminin özellikle terminolojik gelişiminde önemli bir mutasavvıftır. Kuşeyrî, ulemaya yönelik eleştirilerini kaleme aldığı bir mektup nedeniyle Selçuklu Devletinin veziri Kün-Diri’nin Tuğrul Bey’i etkilemesi sonucu İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî ve Ebû Sehl b. Muvaffak ile birlikte Nişabur kalesine hapsedildi. Daha sonra hapisten kaçarak Bağdat’a sığındı. Alparslan’ın hükümranlığı sırasında tekrar Nişabur’a döndü. Düşünceleriyle Cüveynî ve Gazzâlî gibi İslam bilginlerini etkiledi. Kuşeyrî, tasavvufu Sünni bir çerçeve içerisinde tutmaya özen gösterdi.