C. MİRAS HUKUKU (FERÂİZ)

Miras, İslam hukukunda “ferâiz” adı altında incelenmiş bir hukuk dalıdır. Ferâiz, anlam olarak takdir ve tayin edilmiş şey belirlenmiş pay anlamında farz kökünden türemiş farîza kelimesinin çoğuludur. Istılah olarak da bu “belirlenmiş paylar ilmi” anlamında İslam miras hukukunun adı olmuştur. Fıkıh, hadis kitaplarında ferâiz bahsinde bu ilme özel yer ayrılmasının yanında ilk dönemlerden itibâren çok sayıda müstakil eser yazılmıştır. Kaynaklarda sahâbeden Zeyd b. Sâbit’in, tâbiînden Eyyûb es-Sahtiyânî, İbn Şübrüme, İbn Ebî Leylâ’nın ferâiz ilminde eser verdikleri kaydedilmektedir. İlk dönemlerden itibaren gerek usul farklılığı, gerek kaynak açısından fıkıhtan ayrı özel bir ilim haline gelmesi sebebiyle el-Hidâye ve Bedâiu’s-sanâ’î gibi çeşitli klasik eserlerde ferâiz ilmine yer verilmemiş müellifler tarafından bu alanda müstakil eserler yazılmıştır.