D. EMEVÎLERDE YUMUŞAMA DÖNEMİ

Muaviye’nin kirli oyunları, oğlu Yezîd’in Kerbelâ’da peygamberin oğlu Hz. Hüseyin’i katlettirmesi, Emevî valisi Haccâc’ın katliamları ve belki en çok hatırlanan Ka’be’yi yıktırması, İslam toplumunda bugüne değin süren derin izler bırakmıştır. Öyle ki İslam öncesinde Ebrehe’nin yapamadığını, sonradan halifenin emriyle tamir ettirse de, Haccâc yapmıştı. Ömer b. Abdülazîz, Emevîlerin bıraktığı bu izleri adeta silmek için ömrünü geçirmiştir. Cuma hutbelerinde dördüncü halife Hz. Ali’ye lanet okuma geleneği başta olmak üzere, Emevîlerin acımasız ve İslam dışı pek çok uygulamasına son vermiştir.