D. MÜSLÜMANLARIN DEVLETLER TARİHİNE BAKIŞI

İslam fetihlerinin kuşattığı coğrafya, aynı zamanda binyıllar boyunca büyük devletlere beşiklik etmiştir. O devletlerin nasıl kurulup başarı kazandıkları, geniş kitleleri nasıl yönettikleri gibi hususlara yönelik incelemeler, Müslümanların devlet anlayışlarının gelişmesinde rol oynamıştır. İslam toplumu, sadece Müslümanlardan oluşmadığı ve dolayısıyla kozmopolit bir yapıya sahip olduğundan, İslam sınırları içerisinde yaşayan özellikle Sasani ve Roma halklarının beraberinde taşıyageldikleri bilgi, beceri ve anlayışlar zamanla İslam siyaset ve devlet anlayışında bazı değişmelere yol açmıştır. Bu etkilerden başlıcası olan Helen mirası içinde, sadece felsefe değil, Helen-Roma siyaset ve devlet anlayışı da, İslam’da devlet anlayışını belirleyen etkenler arasındadır.