G. AYDINLANMA (EL-İŞRÂK) FELSEFESİ: ES-SÜHREVERDÎ

İşrâkîliğin kurucusu olan Şihâbüddün Yahya b. Habeş es-Sühreverdî (ö. 586/1191), 549/1154’te İran’ın kuzeybatısındaki Sühreverd köyünde doğdu. Merağa’da Mecdüddin el-Cîlî’den felsefe ve kelam okudu, daha sonra İsfahan’da Fahreddin el-Mardînî’nin derslerine katıldı. İran, Anadolu ve Suriye’deki çeşitli şehirleri dolaşan Sühreverdî, Selahaddin Eyyûbî’nin oğlu Halep emiri Melik Zahir ile yakın ilişki kurup özel hocası olarak saraya girmeyi başardı. Sühreverdî, girdiği felsefi ve tasavvufi tartışmalar sonucunda ulema tarafından “zındıklık” ve “ilhâd”la suçlanmış; şikâyetlerin artması üzerine konulduğu Halep hapishanesinde otuz sekiz yaşındayken ölmüştür.