G. DEVLETLERARASI HUKUK: ES-SERAHSÎ

Devletlerarası hukukun bahisleri fıkıh kitaplarının, “siyer”, “cihâd”, “ahkâmü’l-muhâribîn” ve “cizye” gibi bölümlerinde ele alınmıştır. Bununla birlikte dönemlerden itibârên “siyer” adıyla bu konuda müstakil eserler de kaleme alınmıştır. Siyer bahislerinde günümüzdeki devletler hukukunda olduğu şekliyle savaş, barış, diplomatik münasebetler, ticaretin yanında gayrimüslim olup İslam ülkesinde yaşamayanların durumları ve savaş-barış hâlinde bunlarla münasebetler, gayrimüslim topluluk ve ülkelerle yapılan zimmet anlaşmaları, siyasi otoriteye isyanlar gibi konular ele alınır. Bu sahada kaleme alınan eserlerin en önemlisi Hanefî fakihlerinden ve Ebû Hanîfe’nin de öğrencisi olan ve kendisine ve yazarına devletlerarası hukukun kurucusu unvanını kazandıran Muhammed b. Hasan Şeybânî (ö. 189/805)’nin es-Siyerü’l-kebîr’dir. Burada Şeybânî’nin bu eserinin de şerhi olan Serahsî (ö. 483/1090)’nin Şerhu’s-siyeri’l-kebîr’inden iktibas yapılmıştır.