H. HIRİSTİYANLIK

İslam, gerek doğduğu gerekse yayıldığı coğrafyada çeşitli dinlerle karşılaştığından, İslam’ın da arasında bulunduğu çeşitli din mensubu düşünürler, doğal olarak diğer dinleri anlama ve kendi inançlarını temellendirme çabası içerisine girmişlerdir. Hıristiyan düşünürlerin İslam’a yönelik eleştirileri olduğu gibi tersi de olmuştur. Şamlı John Mansur (ö. 750), modern tarihte de İslam eleştirilerinde sıklıkla başvurulduğu üzere Müslümanların neden-etki ilişkisini reddettiği tezini ileri sürmüştür. Müslümanların anlamaya çalıştıkları dinlerden birisi de Hıristiyanlıktır. Hıristiyan inancının temelini oluşturan teslis veya üç esas (uknum, çoğ. ekanim), üçleme (trichotomy) kavramına dayanır. İslam’daysa Allah, Hıristiyanlıkta olduğu üzere üçün birliği şeklinde anlaşılamaz. Böylece İslam düşünürleri, teslisin akli imkânsızlığını tartışmaya başlamışlardır.