2. İç Karışıklıklar Üzerine Yaptığı Valiler Toplantısında Hz. Osman’ın Kararları

Hz. Osman döneminde özellikle ikinci altı yılda Müslümanlar arasında iç karışıklıklar (fitne) çıkınca ve özellikle Kûfe, Basra ve Mısır’da isyanlar baş gösterince Hz. Osman valileri Medine’de topladı ve onlarla durumu istişare etti. Onları dinledikten sonra şöyle dedi:

Sizin bana söylediklerinizi dinledim. Her meselenin bir çıkış yolu vardır. Bu ümmetin başına gelmesinden korkulan şey de olacaktır. Fitnenin kapalı duran kapısı açılacak, fakat biz bunu insanların bir kusur bulup da tenkid edemeyeceği bir şekilde mülayemetle halledeceğiz. Artık insanların da fitnenin çıkmasıyla ilgili olarak benim aleyhimde kullanacakları bir delil kalmayacaktır. Andolsun ki, bu fitne gelip çatacaktır. Ne mutlu Osman’a ki, ölüm pahasına da olsa bu fitnenin baş göstermesine engel olacaktır. İnsanları fitneden uzak tutun. Onlara haklarını verin. Onları bağışlayın. Ancak Allah’ın hukuku konusunda sakın gevşek davranmayın.

Muhammed Hudarî Bek, Muhâdarât Târîhi’l-Ümemi’l-İslâmiyye –ed-Devletü’l-Ümeviyye-, I-II, Beyrut, tarihsiz (Dâru’l-Ma’rife), II, s. 38.  
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı