8. Hz. Muhammed’in Gassânî Emiri Hâris b. Ebû Şemir’e Mektubu

Hz. Peygamber Gassânî emiri Hâris b. Ebî Şemir’e, İslâm’a davet mektubuyla birlikte Şuc⒠b. Vehb el-Esedî’yi elçi olarak gönderdi (Muharrem 7/Mayıs 628). Mektup şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahîm. Allah’ın resûlü Muhammed’den Hâris b. Ebû Şemir’e,

Allah’ın selâmı hidayet yoluna giren ve O’na inanıp tasdik edenlerin üzerine olsun. Seni tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah’a inanmaya davet ediyorum. İnandığın takdirde mülkün senin elinde kalmaya devam edecektir.”

Elçinin getirdiği mektubu okuyan Hâris: “Beni kim makam ve mülkümden uzaklaştıracakmış!” diyerek sert tepki gösterdi ve savaş hazırlıklarına başlayarak durumu Heraklius’a bildirdi. Ancak ondan gelen cevap üzerine tutumunu değiştirip elçiyi tekrar huzuruna çağırdı ve hediyelerle uğurladı.

Taberî 1960–70. Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk, nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl, I-XI, Kahire, II, 652; 
Muhammed Hamidullah 1965. el-Vesâiku’s-siyâsiyye, Beyrut, s. 126. 
Çeviren: Abdülkerim Özaydın – Casim Avcı